Leasebegrippen

AANBETALING

De lessee betaalt bij het aangaan van een contract vaak een bedrag aan de lessor waardoor de lessor zijn financiële risico’s kan inperken. De maandelijkse leasetermijn wordt verlaagd door de het doen van de aanbetaling.

AANVANG VAN DE LEASE OVEREENKOMST

Bij het aangaan van een lease overeenkomst of een overname van een lease overeenkomst van een vorige lessee wordt vaak een aanbetaling gedaan van bijvoorbeeld een aantal leasetermijnen. Van belang is dat de lessee zich vergewist wat de datum van de aanvang is en wat de aanbetaling vertegenwoordigt in de leaseovereenkomst.

ADDITIONELE KOSTEN

De kosten voor verschillende aanvullende diensten binnen de leaseovereenkomst.

ADMINISTRATIEKOSTEN

Een kostenopslag in de maandelijkse leasetermijn tals dekking van de administratieve handling.

AFSCHRIJVING LEASEAUTO

De technische of economische waardevermindering van een investering (lees: leaseauto), die op een door de belastingdienst geaccepteerde wijze, als kosten ten laste mag worden gebracht van de jaarlijkse winst. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn of de afgesproken leaseperiode.

AFKOOP

Indien de lessee zijn contract voor het einde van de overeengekomen leasetermijn wil beëindigen dan zal de lessee een afkoopsom moeten betalen en de leaseauto moeten retourneren. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving.

AFKOOP EIGEN RISICO

Het bedrag dat de lessee dient te betalen bij ontstane materiële schade aan de leaseauto, die (bewust) niet is verzekerd. De hoogte van het eigen risico kan de lessee zelf afspreken met leasemaatschappij.

AFLEVERINGSVERKLARING

Deze verklaring geeft de lessee schriftelijk af bij het sluiten van het leasecontract. De leasetermijn en de gegevens zoals het kenteken en de definitieve afleveringsdatum staan hierin opgenomen.

AFSCHRIJVING

De boekhoudkundige waardevermindering van de leaseauto. De afschrijving van de leaseauto wordt bepaald door leeftijd, wijze gebruik, schade aan het object en het uitgevoerd onderhoud.

AKS (AFKOOP KLEINE SCHADE)

De mogelijkheid om kleine schades af te kopen.

ANNUÏTEITENBASIS

De ontvangen leasetermijnen bestaan uit een aflossingsdeel een rentedeel (en eventueel een service en onderhoud deel bij operationele lease). Het rente deel is een vast percentage van de schuld en zal naarmate de leaseovereenkomst langer loopt een kleiner deel vormen van de leasetermijn. Let op: dit geldt voor financiële lease waarbij de lessee het economisch eigendom verkrijgt.

AUTOKOSTEN FORFAIT

Deze term werd voorheen gebruikt om het loon in natura te bepalen voor het privégebruik van de auto. Dit is nu bekend onder bijtelling en bijtellingspercentage. Zie ook bijtelling.

AUTO VAN DE ZAAK

Een personenauto of bestelauto die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer. Dit is in de meeste gevallen in de vorm van lease.

AUTO LEASEMAATSCHAPPIJ

Een onderneming die zich richt op operationele en of financial autoleasing en wagenparkbeheer.