Leasebegrippen

BPM

Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. De eenmalige belasting die aan de Belastingdienst is verschuldigd bij registratie van personenauto’s, bestelauto’s en motorrijtuigen.

BANK GEBODEN LEASEMAATSCHAPPIJ

Een leasemaatschappij die onderdeel is van een bank. Een voorbeeld hiervan is ING Carlease.

BASISRENTE

De rente die gebruikt wordt ter vaststelling van de contractrente.

BEDRIJFSSCHADEREGELING

De regeling waarin is vastgelegd welk bedrag een leasemaatschappij of eigenaar van een auto ontvangt vanwege de stilstand van zijn auto na geleden schade.

BEDRIJFSWAGEN

Een bedrijfswagen is een bestelwagen of vrachtauto die wordt ingezet voor overwegend zakelijk gebruik.

BEËINDIGINGSKOSTEN

De kosten die in rekening worden gebracht voor het voortijdig afbreken van een leasecontract

BESTELAUTO

Een bestelauto is een motorvoertuig met een GVW van maximaal 3500 kg dat is ingericht voor het vervoer van goederen.

BODEMRECHT

Het verhaalsrecht van de Belastingdienst een op bodemzaken. Het verhaalsrecht op bodemzaken wordt ‘fiscaal bodemrecht’ genoemd. Het eigendomsrecht van een derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij) wordt doorbroken. Op grond van het Leasebesluit (Leaseregeling) strekt het bodemrecht zich niet uit tot bodemzaken die door middel van operationele leasing ter beschikking zijn gesteld.

BOEKWAARDE

De waarde van het leaseobject op een zeker moment. Deze waarde wordt onder meer bepaald door de door de leasemaatschappij gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan de lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.

BRANDSTOFCONTRACTEN

De dienst die de lessor aanbiedt aan lessees waarmee de lessees in staat worden gesteld om door middel van een brandstofpas op rekening te tanken. De verrekening kan geschieden door een periodieke verrekening met het maandelijks betaalde voorschot of door verrekening achteraf op basis van de werkelijke kosten.

BUFFERRENTE

De rentevergoeding die een leasemaatschappij aan de lessee betaalt bij open calculatie over het verschil tussen de vooruit gefactureerde bedragen en geboekte kosten (openstaande exploitatiesaldo).

BRANDSTOFPAS

Een door de leasemaatschappij aan de lessee/berijder ter beschikking gestelde identificatiepas waarmee de brandstofkaart maatschappij opdracht krijgt brandstof te leveren aan de leaserijder. De meest voorkomende brandstofpassen zijn die van Travel Card en Multi Tank Card en MKB-brandstof die vrijwel alle tankstations in Nederland toestaan.

BORGSTELLING

Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen uit een leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen.

BIJTELLING

Bijtelling is de waardering die wordt gegeven voor het privégebruik van de leaseauto. De huidige bijtelling percentages voor de Nederlandse auto lease bedragen 14%, 20% en 25%. De cataloguswaarde van de leaseauto vermeerderd met de waarde van de accessoires wordt tegen het van toepassing zijnde percentage bijgeteld op het loon van de werknemer of het inkomen van de onderneming.