Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Boven normbijdrage leaseauto

Jurisprudentie lease

Boven normbijdrage leasebudget werknemer kan niet altijd geheel in mindering worden gebracht op de bijtelling. Met een beroep op de wetsgeschiedenis geeft de Hoge Raad aan dat ‘gebruik voor privédoeleinden’ de betekenis heeft van ‘gebruik, anders dan ten behoeve van het verrichten van arbeid’. Het hof heeft volgens dc en een gedeelte dat betrekking heeft op het gebruik voor zakelijke doeleinden, dat daarop niet in mindering komt en ook overigens niet aftrekbaar is voor de bijtelling.
Een werknemer heeft op zijn verzoek een auto uit een duurdere prijsklasse ter beschikking gesteld gekregen, dan de auto die past binnen het voor hem geldende leasebudget. Het verzoek om een duurdere auto berustte uitsluitend op privéoverwegingen. Het is op grond van het leasereglement toegestaan om maximaal 12.000 privékilometers per jaar te rijden. Voor dit privégebruik is een vaste maandelijkse eigen bijdrage verschuldigd van € 124 (€ 1488 per jaar). Daarnaast is de werknemer vanwege het rijden in de duurdere auto een extra maandelijkse bijdrage verschuldigd (de bovennormbijdrage) die in 2003 in totaal € 5203 bedroeg. De bovennormbijdrage was ook verschuldigd wanneer de auto niet voor privédoeleinden zou zijn gebruikt.
De auto is zakelijk en privé gebruikt en in geschil is of de bovennormbijdrage geheel in mindering kan worden gebracht op de bijtelling vanwege privégebruik van de auto.
Het hof oordeelde dat de bovennormbijdrage naar evenredigheid van de gereden privé- en zakelijke kilometers gesplitst moet worden omdat de werknemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bovennormbijdrage alleen een vergoeding is voor het privégebruik en niet ook voor het zakelijke gebruik. Alleen het deel van de vergoeding dat betrekking heeft op het privégebruik kan – naast het overigens voor privégebruik verschuldigde bedrag van € 1488 – in mindering worden gebracht op het autokostenforfait.
De werknemer gaat in cassatie omdat hij van mening is dat onder ‘gebruik voor privédoeleinden’ mede dient te worden begrepen het rijden van zakelijke kilometers met een uit privéoverwegingen aangeschafte grotere of duurdere auto.
De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Met een beroep op de wetsgeschiedenis geeft de Hoge Raad aan dat ‘gebruik voor privédoeleinden’ de betekenis heeft van ‘gebruik, anders dan ten behoeve van het verrichten van arbeid’. Het hof heeft volgens dc en een gedeelte dat betrekking heeft op het gebruik voor zakelijke doeleinden, dat daarop niet in mindering komt en ook overigens niet aftrekbaar is.
Op het eerste gezicht een heldere uitspraak. De bovennormbijdrage moet worden gesplitst naar rato van de gereden privé- en zakelijke kilometers. Toch is het niet zo eenvoudig. Het hof heeft aangegeven dat deze splitsing moest worden aangebracht omdat de werknemer niet aannemelijk kon maken dat de hele bovennormbijdrage vanwege privégebruik was. De Hoge Raad volgt het hof in deze redenatie zonder daar een oordeel over te geven. Als wél aannemelijk kan worden gemaakt dat de bovennormbijdrage volledig vanwege privégebruik wordt betaald, dan ligt volledige aftrek voor de hand. Afspraken dat de bovennormbijdrage vanwege privégebruik wordt betaald, moeten bij voorkeur schriftelijk worden vastgelegd om discussie te voorkomen. Aandachtspunt is, dat met een schriftelijke vastlegging de discussie nog steeds niet van de baan is als de bovennormbijdrage ook verschuldigd is als niet privé met de auto wordt gereden! Dat de bovennormbijdrage ook in die situatie verschuldigd is, was in deze zaak de reden om aan te nemen dat de bovennormbijdrage in een privé- en zakelijke bijdrage moest worden gesplitst.
Bron: Loonzaken