Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Forfaitair percentage BTW-correctie privégebruik auto

Volgende week zal het nieuwe forfaitaire percentage voor de BTW-correctie privégebruik auto bekend worden, zo heeft het Ministerie van Financiën laten weten. Op dit moment wordt jaarlijks in de laatste aangifte een BTW correctie gemaakt door ondernemingen voor de auto’s van de zaak die ook privé worden gebruikt door middel van de autokostenfictie berekening. Dit gaat middels de formule cataloguswaarde * toepasselijke bijtellingspercentage * 12 procent. Deze BTW-correctie formule gaat nu op de schop naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem die het in strijd acht met de Europese BW-richtlijn en Nederlandse BTW wetgeving om de correctie te laten afhangen van het bijtellingspercentage van de auto.

Catalogusprijs wordt uitgangspunt

Door de aanpassing gaat er ongetwijfeld een verschuiving plaatsvinden als de overheid de inkomsten uit de BTW-correctie gelijk wil houden. Immers nu betalen ondernemingen met elektrische auto’s geen BTW correctie los van de vraag of er sprake is van privégebruik van de auto. Het Ministerie van Financiën wil dit vanaf heden enkel laten afhangen van de cataloguswaarde waardoor er ook een correctie moet worden gedaan voor de elektrische auto en dat waarschijnlijk ook de auto’s met 14% een hogere correctie zullen moeten afdragen. In onderstaande tabel wordt een versimpeld beeld gegeven van de mogelijke gevolgen. Hierbij is niet gekeken naar de totale omvang van het wagenpark en de opgetelde cataloguswaarde van alle auto’s waarvoor de BTW correctie geldt. Tevens is in de tabel uitgegaan van een exact gelijke verdeling van auto’s in de huidige bijtellingscategorieën hetgeen niet exact zal overeenkomen met het huidige wagenpark.

Cataloguswaarde Bijtelling BTW- correctie privégebruik BTW- correctie privégebruik
  Huidige methodiek

 

(Cataloguswaarde* % bijtelling* 12%)

Vanaf juli 2011

 

(Cataloguswaarde* x%)

€ 10.000 0% € 0 € 177
€ 10.000 14% € 168 per jaar laatste tijdvak € 177
€ 10.000 20% € 240 per jaar laatste tijdvak € 177
€ 10.000 25% € 300 per jaar laatste tijdvak € 177
 
Totaal correctie   € 708 per jaar laatste tijdvak € 708 per jaar

In de versimpelde weergave van deze tabel zou een percentage van 1,77%  (10.000 * 1,77%= € 177) van de cataloguswaarde er toe leiden dat de BTW inkomsten voor de overheid uit de correctie privégebruik gelijk blijven. Echter ligt dit zoals gezegd wat genuanceerder doordat de verhouding tussen het aantal auto’s met 0%, 14%,20% en 25% bijtelling niet gelijk is. Ondanks de versimpelde weergave moge het duidelijk zijn dat er een verschuiving zal optreden waarbij de BTW-correctie hoger wordt voor de zuinige zakelijke auto en lager voor de auto’s waarvoor de bijtelling van 25% geldt.

Onbedoelde ontgroening wagenpark?

Onlangs is aangekondigd dat de het fiscale stimuleringsbeleid van groene auto’s wordt aangescherpt in de komende jaren. Door het nieuw forfaitaire percentage voor de BTW correctie lijkt het beleid nu al te worden ingezet echter lijkt dit een onbedoeld effect om budgettair neutraal een oplossing te vinden voor de uitspraak van de rechtbank Haarlem.