Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Prinsjesdag 2012: Gevolgen voor de zakelijke autorijder

Wat zijn de gevolgen als de forensentaks in stand blijft en wat staat er in het belastingplan 2013 over de auto van de zaak. Hieronder treft u onze eerste bevindingen aan de hand van het Belastingplan 2013. Binnenkort volgen nieuwe updates aangezien het de vraag is of een nieuwe kabinet al het onderstaande in stand wil houden.

Auto van de zaak

Voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde of aan een ondernemer  ter beschikking staande (personen)auto van de zaak dient een bijtelling plaats te vinden indien dit privégebruik meer is dan 500 kilometer op jaarbasis. Thans wordt het woon-werkverkeer in het kader van de bijtelling niet als privégebruik aangemerkt. Omdat conform het plan aangaande de forensentaks vergoedingen en verstrekkingen voor het woon-werkverkeer niet langer onbelast worden gelaten, ligt het voor de hand dat voor de bijtelling voor de auto van de zaak de woonwerk verkeerkilometers als privékilometers worden aangemerkt.
In het algemeen zal het aantal kilometers dat wordt gereden in het kader van het woonwerkverkeer meer dan de eerder genoemde 500 kilometer zijn. Als gevolg van het feit dat deze kilometers straks als privé worden aangemerkt, zal de huidige vrijstelling van de bijtelling voor de auto’s waarmee minder dan 500 kilometer privé wordt gereden grotendeels haar belang verliezen!
De definitie van woon-werkverkeer (zie hieronder) zoals beschreven is ook van belang om te bepalen welke kilometers straks als woon-werkverkeer worden aangemerkt voor de fiscale behandeling van de auto van de zaak.

Bijtelling overgangsregeling

Voor de personen- en bestelauto’s die door het aanmerken van de woon-werkkilometers als  privékilometers onder de bijtelling gaan vallen, geldt gelukkig een overgangsregime. Dat houdt in dat voor deze auto’s waarvoor vóór 25 mei 2012 een leasecontract is aangegaan, de bijtelling gedurende de looptijd van dat leasecontract maar uiterlijk tot 1 januari 2017(!!) wordt beperkt tot 25% van de zonder dit overgangsrecht verschuldigde bijtelling van 25%, 20% dan wel 14%.
Deze verlaagde bijtelling geldt overigens alleen ingeval het aantal overige privékilometers, zijnde de andere privékilometers dan de kilometers die in het kader van het woon-werkverkeer met de auto worden gemaakt, beperkt blijft tot maximaal 500 kilometer op jaarbasis, hetgeen desgevraagd moet kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een kilometerregistratie. Indien dat privégebruik (dus exclusief het woon-werkverkeer) uitstijgt boven die 500 kilometer op jaarbasis, wordt alsnog de volledige bijtelling van toepassing. Voor de bestelauto waarvoor voor 25 mei 2012  een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven, geldt dit overgangsrecht alleen ingeval naast de zakelijke kilometers en de woon-werkverkeerkilometers geen privékilometers worden gemaakt. Indien dat wel het geval is wordt alsnog de volledige bijtelling van toepassing.

Wat gaat er gebeuren met de forensentaks?

Het is algemeen bekend dat de forensentaks bij nagenoeg geen enkele partij echt goed valt. De VVD en de PvdA hebben zich er al duidelijk tegen uitgesproken. De vraag is echter of zij en zo ja hoe de forenzentaks tegen te houden. Het is immers afgesproken in het Kunduz akkoord en draagt bij aan de gestelde begrotingseisen van 2013.  Minister van Financien Jan-Kees de Jager heeft dan in het Belastingplan 2013 de ze afspraken opgenomen.

Passages uit het Belastingplan 2013

“Met ingang van 1 januari 2013 zal de regeling voor onbelaste reiskostenvergoedingen en verstrekkingen van vervoer op grond van dit wetsvoorstel niet langer van toepassing zijn op de kilometers die in het kader van het woon-werkverkeer worden gemaakt, ongeacht de wijze waarop, en wordt in samenhang daarmee het met een auto van de zaak afgelegde woon-werkverkeer  aangemerkt als privégebruik. “
“Hiermee wordt een besparing bereikt van € 1,5 miljard structureel.  In het kader van het vorenstaande vervalt onder meer de zogenoemde gerichte vrijstelling voor woon-werkverkeer. De werkgever heeft in dat geval uiteraard nog wel de mogelijkheid om de reiskosten voor het woon-werkverkeer onbelast te vergoeden vanuit de huidige vrije ruimte van de zogenoemde werkkostenregeling WKR. Het benutten van deze vrije ruimte voor de reiskosten in het woon-werkverkeer is uiteraard een keuze van de werkgever die deze keuze veelal zal maken in overleg met de werknemers.”
“In 2013 wordt wel de mogelijkheid gehandhaafd om onbelaste tegemoetkomingen te geven voor de zakelijke reizen, niet zijnde woon-werkverkeer. Het fiscale regime voor deze zakelijke reizen blijft voor dat jaar ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.”
  • De werkgever kan dus nog wel een onbelaste reiskostenvergoeding geven uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling, echter is deze ruimte beperkt en nog niet elke werkgever heeft de overstap gemaakt naar de Werkkostenregeling.
  • Zakelijk reizen buiten het woon-werkverkeer vallen niet voorstellen van de Forenzentaks

Definitie woon-werkverkeer

Er wordt voor het woonwerkverkeer grotendeels aangeslotent bij de defitinie die in de omzetbelasting wordt gehanteerd. Deze definitie komt op het volgende neer:

 

 “(heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht.” Bestaat een dergelijke overeenkomst niet dan geldt dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres als woon-werkverkeer kwalificeren.” 
Reizen van werknemers die voor hun werk vanuit huis direct naar klanten reizen vallen daarmee buiten de definitie. Zo zal het reizen van een loodgieter naar het  adres van een klant of het reizen van de wijkverpleegkundige naar de klant voor de omzetbelasting geen woon-werkverkeer zijn en daardoor in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding.
Het vorenstaande is echter niet alleen van toepassing op de werknemer, maar ook op ondernemers (waaronder uiteraard ook begrepen
de zzp’er)!  Een ondernemer verricht zijn werkzaamheden vaak op basis van een overeenkomst van opdracht met zijn opdrachtgever. In die overeenkomst wordt in verreweg de meeste gevallen ook vastgelegd waar de ondernemer zijn werkzaamheden verricht.
Daarmee wordt voor de ondernemer zo veel mogelijk aangesloten bij de regeling voor de ambulante werknemer.

 

 

Bron: http://www.prinsjesdag2012.nl/