Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Rapport: Fiscus, milieu en de zakenauto

Automobielmanagement heeft samen met RDC een onderzoek verricht naar de fiscale en milieu aspecten die het gebruik van de zakenauto beinvloeden. Hieronder treft u de samenvatting van het onderzoek waarin bijzonder interessante bevindingen in staan.

Succes overheid

Het huidige milieubeleid van de overheid is succesvol als het gaat om de aanschaf van milieuvriendelijke
auto’s. Zowel particuliere als zakelijke rijders worden financieel gestimuleerd om deze auto’s aan te schaffen
dan wel ontmoedigd om extra vervuilende auto’s aan te schaffen. Nieuw verkochte personen-auto’s
worden steeds schoner door efficiëntere motoren, lichtere motorisaties, de opkomst van hybrides en het
groeiende aandeel van kleinere auto’s.

6 procent CO2 uitstoot minder per jaar

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s daalt sinds 2007 structureel met gemiddeld
0,47% per maand en het aandeel van de ‘schonere’ en fiscaal vriendelijke CO2-klassen neemt snel toe. Inmiddels
behoort 49% van de nieuw verkochte zakenauto’s tot deze CO2-klassen. Voor benzine (non diesel)
auto’s is dit zelfs al 55%. Bij dieselauto’s duurde het wat langer maar in 2010 heeft de doorbraak definitief
plaatsgevonden. Met name als het gaat om de laagste CO2-klasse (0-95 gr/km). Meer aanbod leidt tot meer
aandeel in deze klassen. Leaserijders lopen structureel voorop als het gaat om milieuvriendelijke auto’s in
de eerste twee CO2-klassen. Daarentegen blijkt het verbruik onder deze groep rijders er negatief uit te
springen.

Fiscus bereikt nu ook dure zakenauto

Bijna één vijfde van de zakelijke rijders komt in aanmerking voor een lagere fiscale bijtelling van 14% of 20%.
Een aandeel dat zal blijven groeien. Fiscale bijtelling en milieu zijn namelijk de grote winnaars bij de aanschafbeslissing. voor de eerstvolgende zakenauto. Met name het belang van fiscale bijtelling zal toenemen,
vooral ook in de hogere prijsklassen van zakenauto’s.

Privé-auto vervuilt terwijl zakelijke auto voor de deur staat

Het beleid van de overheid kent echter ook een keerzijde. Veertien en 20% fiscale bijtelling blijken leidend
te zijn bij de aanschaf van de tot deze klassen behorende auto’s. Daarentegen is 25% bijtelling voor een deel
van de zakenrijders genoeg reden om niet privé te rijden in deze zakenauto. Ruim één vijfde van de zakenrijders
heeft hiervoor gekozen. In 2011 zal dit aandeel aanzienlijk toenemen naar 27%.
Als alternatief voor de zakenauto gebruikt deze overwegend een privé auto. In 45% van de gevallen is deze
speciaal aangeschaft om de fiscale bijtelling te vermijden. Respectievelijk tweederde en driekwart van de
gebruikte privé auto’s blijkt minder zuinig en ouder te zijn dan de zakenauto die men voor de deur stil laat
staan. Bovendien blijken dit ook de autorijders te zijn die privé de meeste kilometers rijden.

Fiscale bijtelling onrechtvaardig

Succesvol of niet, het huidige overheidsbeleid ten aanzien van fiscale bijtelling wordt door meer dan de
helft van de zakenrijders als onrechtvaardig beschouwd. In plaats daarvan wordt een fiscale bijtelling per
gereden kilometer rechtervaardiger

Zuinig is zeker niet schoner

Hoewel de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s snel toeneemt als gevolg van het overheidsbeleid, blijft de
inzet van de zakenauto buiten beschouwing. Dat een zuinige auto niet per definitie leidt tot zuinig rijden,
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het verbruik van een zakenauto meer afwijkt van de fabrieks-norm naarmate
de fiscale bijtelling lager is en de auto dus in potentie schoner is.

Zuinig rijden what’s in it for me

Het stimuleren van zuinig en minder rijden geeft wel resultaat. Dit blijkt uit het feit dat het overgrote deel
van de zakenrijders die in het afgelopen jaar zuiniger en/of minder zijn gaan rijden, werkzaam is bij een
organisatie die actief is op milieugebied. Het kan bovendien nog zuiniger. 65% van de zakenrijders staat
enigszins of zeer positief tegenover het zuiniger en/of minder rijden wanneer zij meedelen in kostenbesparing.

Elektrische auto klopt op garagedeur

De elektrische zakenauto zal volgens de ondervraagden pas in 2012 een rol spelen in de keuzemogelijkheden
van de zakenrijder en pas in 2015 eenzelfde positie innemen als die van de hybride anno 2010. Veel
zal afhangen van de infrastructuur en welke rol de overheid zal vervullen om elektrisch rijden zakelijk te
stimuleren.

Groen imago

Het wagenpark speelt nu al een belangrijke rol voor (grote) organisaties om zich groen te willen profileren.
Dit zien we terug in de sturing bij aanschaf waar strikte regels gelden voor milieulabels en CO-2 uitstoot,
waarbij laatstgenoemde aan belang toeneemt.
Bang voor de overheid
De verwachting binnen de zakelijke mobiliteit dat de overheid CO-2 grenzen zal aanscherpen voor de succesvolle
modellen met een bijtelling van 14% resp. 20% overheerst. Als de nieuw te vormen regering besluit om een vorm van km-heffing in te voeren zijn de mening verdeeld over het effect om het jaarkilometrage.
De zakelijk mobiliteit ziet in stimuleren van thuiswerken en meer wegen de belangrijkste wapens om de
files effectief te bestrijden
Straf of beloning?
Het milieubeleid van de overheid werpt zijn vruchten af bij aanschaf en er liggen kansen bij het gebruik van
deze zakenauto. Wel zijn het de financiële prikkels die dit milieueffect bij aanschaf realiseren een situatie die
kansen biedt om ook het gebruik van de zakenauto te belonen.
Status niet meer afhankelijk van grootte en prijs.

Down sizing blijft doorgaan.

De status van de auto verandert. Een steeds kleinere groep hecht waarde aan uitstraling van de zakelijke
auto. Met name vrouwen zijn uiterst rationeel in de aanschaf van een zakenauto. Fiscaliteit en milieu zijn
criteria die een belangrijke rol spelen. Dit zal ook onder de mannelijke rijders in toenemende mate gaan
spelen. Bij een volgende aanschaf van een zakenauto krijgen de rationele argumenten een belangrijkere rol
toegedicht dan voorheen. Kleiner en zuiniger zijn de gevolgen van het downsizen.
In het rapport staven we deze selectie aan conclusies natuurlijk cijfermatig. Conclusies en cijfers waar u
mee aan de slag kunt, meningen vormend, beleid bepalend, interne cijfers staven en vermoedens bevestigd,
dan wel als een eye opener werkt. Veel lees- en denkplezier.
om een vorm van km-heffing in te voeren zijn de mening verdeeld over het effect om het jaarkilometrage.
De zakelijk mobiliteit ziet in stimuleren van thuiswerken en meer wegen de belangrijkste wapens om de
files effectief te bestrijden.
Bron: Automobielmanagement